fbpx ...

Od ubiegłego roku do NFOŚiGW wpłynęło ponad 21 tys. wniosków o dofinansowanie na instalację fotowoltaiczną z programu „Mój Prąd”. Wśród Prosumentów znalazły się również wnioski od właścicieli domów rekreacyjnych.

Dość niedawno Polska Agencja Prasowa skierowała pytania do Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wg. programu „Mój Prąd”. Pytano się m.in., czy z dofinansowania do zakupu i montażu paneli fotowoltaicznych mogą się ubiegać właściciele domów, w których nie są oni zameldowani. Poruszono tutaj problem, kiedy daną nieruchomość wykorzystujemy rekreacyjnie, tylko przez jakiś czas w roku.

W odpowiedzi NFOŚiGW przekazał, że nie analizuje stanu nieruchomości, na których zamontowana jest instalacja PV.

„Zgodnie z regulaminem Wnioskodawcą / Beneficjentem jest osoba fizyczna wytwarzająca energię elektryczną na własne potrzeby, które mają zawartą umowę kompleksową regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji” – cytując PAP Fundusz.

Tutaj należy wspomnieć, że beneficjenci są dodatkowo zobowiązani do eksploatacji instalacji we wskazanej we wniosku lokalizacji przez okres 3 lat od dnia wpłaty dofinansowania. Niezależnie czy dana instalacja jest zamontowana na dachu budynku czy na gruncie.

Co nowego?

Narodowy Fundusz zwrócił uwagę, że od 23 listopada ub.r. 2019 r. obowiązują znowelizowane przepisy ustawy o VAT. Chodzi o artykuł art. 41 ust. 12a-tej ustawy ustawy.

„Po zmianie, ustawa zapewnia objęcie jednolitą, obniżoną stawką podatku VAT (8 proc.) dostawy oraz budowy każdej mikroinstalacji OZE, funkcjonalnie związanej z obiektem lub lokalem. W tym przypadku funkcjonalność związku mikroinstalacji z obiektem (lokalem) należy rozumieć w ten sposób, że dana mikroinstalacja ma zapewniać energię dla tego obiektu (lokalu) i to niezależnie od tego, czy została zamontowana w bryle tego obiektu, czy na pobliskiej działce, czy na dachu garażu w sąsiedztwie”

Jak wygląda to w praktyce?

Przez mikroinstalację w rozumieniu ustawy o odnawialnych źródłach energii należy rozumieć instalację odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 50 kW, przyłączoną do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV albo o mocy osiągalnej cieplnej w skojarzeniu nie większej niż 150 kW, w której łączna moc zainstalowana elektryczna jest nie większa niż 50 kW.

W praktyce chodzi o instalacje fotowoltaiczne (panele słoneczne). Podatnicy, właściciele jednorodzinnych budynków mieszkalnych, przy spełnieniu innych warunków ustawowych, będą mogli wykonać instalację opodatkowaną stawką 8% VAT, jeśli ta instalacja będzie funkcjonalnie związana z tymi budynkami.

Przypomnijmy, że zgodnie z  art. 12 ustawy o VAT stawkę 8% VAT stosuje się do:
1) dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji, przebudowy lub robót konserwacyjnych dotyczących obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym;
2) robót konserwacyjnych dotyczących:
a) obiektów budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyłączeniem lokali użytkowych,
b) lokali mieszkalnych w budynkach niemieszkalnych sklasyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych w dziale 12 – w zakresie, w jakim wymienione roboty nie są objęte tą stawką na podstawie pkt 1.
Przy czym, do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym nie zalicza się:
1) budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 300 m2;
2) lokali mieszkalnych, których powierzchnia użytkowa przekracza 150 m2.

Jak to teraz wygląda?

Regulamin na dofinansowanie fotowoltaiki w ramach programu „Mój Prąd” nie zmienił się od 30 sierpnia 2019 roku. Dofinansowanie obejmuje do 50 pros. Kosztów instalacji i wynosi do 5 tys. zł. Udzielane jest ono dla instalacji o mocy od 2 do 10kW. Pod koniec czerwca 2020 w budżecie zostało 868 mln z 1mld zł.

Warto jest się pośpieszyć i złożyć wniosek w wersji papierowej przez partnerów współpracujących przy realizacji programu na adres Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z dopiskiem „dotacja Mój Prąd”, albo elektronicznie za pośrednictwem platformy gov.pl uruchomionej z końcem marca 2020. Z końcem maja z kolei udostępniono możliwość składania wniosków elektronicznych przez pełnomocnika.

Według słów ministra klimatu Michała Kurtyki możemy oczekiwać, że w przyszłości program „Mój Prąd” zostanie rozszerzony o możliwość uzyskania dodatkowego wsparcia na zakup przydomowych ładowarek do samochodów elektrycznych.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.