fbpx ...

Finansowanie inwestycji służących zwiększaniu efektywności energetycznej. Zapewniamy profesjonalne i skuteczne doradztwo dla klientów na terenie całego kraju. Od przygotowania dokumentacji o dofinansowanie po rozliczenie zrealizowanej inwestycji.

Finansowanie inwestycji – nasza oferta:

  • dotacje unijne,
  • dotacje ZUS,
  • leasing na korzystnych warunkach,
  • finansowanie w formule PPP (Partnerstwo Publiczno-Prywatne dla Jednostek Samorządu Terytorialnego).

Jak zdobyć dotację unijną?

Dzięki nam pozyskiwanie dotacji nigdy nie było łatwiejsze! Prosimy o kontakt z nami, a my – zdobędziemy ją dla Państwa. Pomożemy znaleźć program i przeprowadzić Państwa przez pełen proces.

Kontakt w sprawie dotacji: +48 535 880 980

Jak zdobyć dotację ZUS?

Przedsiębiorcy (płatnicy składek) mogą ubiegać się o wsparcie w ramach trzech rodzajów projektów, które mają podnieść poziom bezpieczeństwa w pracy: inwestycyjnych, doradczych oraz inwestycyjno-doradczych. Poziom dofinansowania, w zależności od wielkości firmy, waha się w przedziale od 20 do 90 proc. i od 40 tys. do 500 tys. zł. Zarezerwowana na ten cel w budżecie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych kwota wyniosła w tym roku 47,7 mln zł i była wyższa od puli środków z 2015 r. aż o 11 mln zł. Cała tegoroczna pula została już wyczerpana.

Nie oznacza to, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych wstrzymuje przyjmowanie wniosków o dofinansowanie projektów poprawiających bezpieczeństwo w pracy. Jednak, co niezwykle ważne i na co muszą zwrócić uwagę zainteresowani przedsiębiorcy, finansowanie kolejnych spływających wniosków, które zyskają pozytywną ocenę ekspertów, będzie możliwe dopiero w kolejnym roku. Natomiast sama liczba możliwych do realizacji w przyszłym roku projektów zależy od puli środków jaką na poprawę bezpieczeństwa w pracy, w budżecie ZUS, uwzględni Parlament.

Więcej informacji: Strona Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Jak pozyskać leasing?

Leasing udzielany jest na 5 lat. Oprocentowanie to koszt max 2,6% rocznie, w zależności od wysokości przyznanych środków. Finansowaniu podlegają np. budowa stacji transformatorowych, układów kompensacji mocy biernej, zakup i wdrożenie układów automatyki budynkowej i przemysłowej.

Kontakt w sprawie leasingu: +48 535 880 980

Jak pozyskać finansowanie inwestycji w formule PPP?

Współpraca w formule PPP opiera się na założeniu, że każda ze stron jest w stanie wywiązać się z własnych, powierzonych jej zadań sprawniej niż druga strona. Każda ze stron czerpie przy tym ze współpracy własne korzyści – proporcjonalne do swego zaangażowania. Wśród kluczowych elementów współpracy w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego wymienić należy:

  • współpracę sektora publicznego z sektorem prywatnym;
  • umowny charakter (w ramach stosunku cywilnoprawnego);
  • charakter celowy: realizacja przedsięwzięć (budowa infrastruktury, dostarczanie usług) tradycyjnie wykonywanych przez stronę publiczną;
  • optymalny podział zadań;
  • podział ryzyk;
  • obustronną korzyść.

Charakterystyczna dla ppp jest długoterminowość kontraktów. Nierzadko umowy typu ppp zawierane są na 30 lat bądź dłużej (jeden z pierwszych tego typu kontraktów w Polsce zawarto na 70 lat).

Pod względem formalnoprawnym nie ma ograniczeń branżowych dotyczących formuły PPP, niemal wszystkie zadania publiczne, szczególnie z zakresu usług użyteczności publicznej mogą być przedmiotem współpracy. W Wielkiej Brytanii partnerstwo publiczno-prywatne nawiązywane jest między innymi w zakresie budowy nowych szkół (ponad 800 w ciągu dziesięciu lat), szpitali (ponad 44 od roku 1997) a nawet infrastruktury więziennej (13). W formule PPP budowane są drogi, linie kolejowe, metro, a także budynki rządowe. Liczne są projekty z obszaru ochrony środowiska.

Finansowanie inwestycji – informacje dodatkowe:

Instytut Partnerstwa Publiczno Prywatnego
Inwestycje do sfinansowania

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.