fbpx ...

DSR to skrót od angielskiego terminu Demand Side Response, co można przetłumaczyć jako Reakcja Strony Popytowej. Jest to program, w którym operator systemu elektroenergetycznego (oferuje wynagrodzenie za gotowość do redukcji zużycia energii elektrycznej w przypadkach krytycznych deficytów mocy. DSR to część Rynku Mocy – mechanizm który ma się przyczynić do zachowania stabilności w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym. Wraz z wejściem opłaty mocowej 01 2021, która stanowi źródło finansowania, program DSR zmienił swoją formułę na system identyczny z brytyjskim. Uczestnicy programu DSR otrzymują wynagrodzenie za gotowość do redukcji (niezależnie od tego czy redukcje będą miały miejsce czy nie).

FOKUS Consulting jest Partnerem jednego z Kluczowych Agregatorów. Agregatorzy to firmy pozyskujące przedsiębiorców (ORedy), którzy mogą przesunąć lub zredukować część pobieranej mocy. Agregatorzy podpisując umowę z przedsiębiorcami:

  • reprezentują ich w kontaktach z PSE
  • są odpowiedzialni za przygotowanie oraz złożenie wymaganych dokumentów i  wniosku o zawarcie umowy
  • udzielają im pomocy w uzyskaniu niezbędnych certyfikatów do pełnienia usługi IRP
  • informują ich o ewentualnych wezwaniach do redukcji przez PSE.

Naszym zadaniem jest analiza profilu zużycia energii elektrycznej na wskazanych punktach poboru. Na podstawie danych godzinowych lub piętnostominutowych, określamy za pomocą naszych narzędzi bezpieczny poziom zobowiązania. Minimalny poziom deklarowanej redukcji mocy to 100 kW. Poziom deklarowanej redukcji można „uzbierać” na kilku punktach poboru energii. Cały proces poprzedzający podpisanie umowy z agregatorem składa się z kilku kroków, które prezentujemy poniżej.

DSR – w jaki sposób dołączyć do programu:

  • Analiza profilu zużycia energii elektrycznej.
  • Ustalenie szczegółowych warunków uczestnictwa.
  • Opracowanie planu redukcji poboru energii i przygotowanie dokumentów.
  • Podpisanie umowy najpóźniej do 31.08.2023 r.
  • Włączenie do programu DSR.

Po przystąpieniu do programu, wszystkie PPE ujęte w umowie objęte są monitoringiem. System monitoringu jest udostępniany Klientom nieodpłatnie.

Warunkiem regularnego otrzymywania wynagrodzenia wskazanego w umowie jest wykonanie jednogodzinnego testu potwierdzającego gotowość do deklarowanej redukcji zapotrzebowania na energię. W każdym roku obowiązywania umowy planuje się wykonanie czterech testów (raz na kwartał).

Korzyści dla naszych klientów

Dodatkowe przychody
Nasza wiedza ekspercka oraz oprogramowanie  pozwala na niekłopotliwy udział w programie oraz maksymalizację przychodów.

Dostęp do danych o zużyciu energii
Wiedza o tym, jak zużywana jest energią pozwala lepiej planować oszczędności, kalkulować koszty, ustalać harmonogramy inwestycji podwyższających efektywność energetyczną uczestnika.

Stabilny dochód na lata
Umowa zawierana jest standardowo na cztery lata (minimum rok) z możliwością jej przedłużenia.

Brak kar za nieudaną redukcję
Uczestnictwo w programie DSR z FOKUS nie wiąże się z żadnymi karami finansowymi.

Nieodpłatny Moduł Opłata Mocowa
Do każdej umowy DSR dodajemy moduł Opłata Mocowa, pozwalający zredukować opłatę mocową nawet o 83%.

Korzyści wizerunkowe
Prawo do wykorzystania w materiałach wizerunkowych godła Wspieram bezpieczeństwo energetyczne Polski
DSR FOKUS Consulting

Proces przygotowania do zawarcia umowy

Zebranie danych

Przeprowadzenie wywiadu, inwentaryzacja punktów poboru energii elektrycznej. Przygotowanie wniosku do Sprzedawcy energii czynnej o przygotowanie godzinówek lub do OSD piętnastominutówek.

Analiza danych

Analiza profilu poboru mocy chwilowej, w celu określenia bezpiecznego poziomu redukcji. Inwentaryzacja procedur i narzędzi, które mogą wesprzeć przeprowadzenie redukcji: OZE, agregaty prądotwórcze, magazyny energii.

Decyzja

Decyzja o zawarciu umowy. Przeprowadzenie konsultacji zapisów i określenie osób decyzyjnych, odpowiedzialnych za zawarcie i operacyjną realizację umowy.

Zawarcie umowy

Podpisanie umowy. Montaż głowicy monitorującej wraz z modułem komunikacyjnym na każdym z wytypowanych punktów poboru energii.

Kontakt z FOKUS Consulting

Zamawiam konsultacje w sprawie DSR

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.