fbpx ...

Jeśli fotowoltaikę czy wymianę źródła ciepła potraktujemy wyłącznie od strony finansowej, to okazuje się, że trzymanie pieniędzy na koncie jest mniej opłacalne.

Owszem, założenie lokaty w banku, czy kupno obligacji daje określoną stopę zwrotu. Korzystne jest to, że po okresie karencji możemy „wybrać” pieniądze i wykorzysta je w innym celu. Na przykład oprocentowanie obligacji dziesięcioletnich skarbu państwa jest zmienne. W pierwszym rocznym okresie odsetkowym wynosi 1,70%. W kolejnych rocznych okresach odsetkowych jest obliczane jako suma inflacji i marży odsetkowej ( aktualnie 1%) gwarantującej zysk powyżej inflacji, cena sprzedaży jest stała i wynosi 100 zł. Operacyjnie to mrozimy kapitał na 10 lat, jednak korzystne jest to, że mamy gwarancje rządowe na wpłatę odsetek powyżej inflacji (aktualnie 3,2%). Teoretycznie w tym modelu z kapitalizacją odsetek otrzymujemy dość atrakcyjne oprocentowanie ~4,2%. Czy na pewno wskaźnik inflacji uwzględnia realne osłabienie siły nabywczej waluty? Są co do tego poważne wątpliwości. Co z tzw. wartością przyszłą pieniądza? Można oczywiście odsprzedać przed terminem, ale dla obligacji dziesięcioletnich pobierana jest, w wysokości 2zł/100zł czyli 2%. Czy inwestycja w obligacje skarbowe może poprawić naszą płynność finansową? Jak widać raczej nie.

Co ma piernik do wiatraka?

Panele fotowoltaiczne pozwalają na produkcję własnej energii ze słońca. To uniknięte koszty opłat, uzależnionych od wskazań licznika prądu. Większość firm oferujących instalacje podkreśla oszczędności, jednak najważniejsze jest uzyskanie poczucia wolności. To trochę dziwne, ale właśnie tak jest. Nie uwolnimy się od uwarunkowań i decyzji polityków, jednak jeśli sami produkujemy prąd i ta produkcja z lekką nadwyżką w pełni bilansuje się ze zużyciem, to kilowatogodzina może kosztować nawet 50zł. Jeśli bilansowo z sieci pobieramy 0kWh, to 0 x 50zł daje równe zero złotych!

Inwestując w fotowoltaikę, nie możemy już wybrać swoich pieniędzy. Mało się też o tym mówi, ale warto ubezpieczyć swoją instalację. To dodatkowy koszt ok. 200 – 400zł rocznie. Żywotność instalacji szacuje się na około 30 lat, własny system fotowoltaiczny to długofalowe korzyści operacyjne. Co miesiąc zostaje nam w portfelu więcej pieniędzy, które tu i teraz możemy wykorzystać na inne cele np. nadpłatę kredytu hipotecznego, czy po prostu na przyjemności. Od strony finansowej to jest dość ciekawe, bo jeśli założymy, że co roku opłaty zmienne za prąd drożeją np. 5% to co prawda fizyczne kwoty w portfelu nam się nie zwiększą, jednak ze względu na wzrost kosztów, dochody sąsiadów bez fotowoltaiki spadają, a nasze nie! Jeśli prowadzimy firmę i udział kosztów energii elektrycznej w naszym produkcie jest znaczący, to po każdej podwyżce opłat zmiennych za prąd, nie musimy podnosić jego ceny. Jesteśmy bardziej konkurencyjni.

Czy możemy uzyskać jeszcze lepszy wynik finansowy w 2021r.?

Oczywiście! Dofinansowania do systemów fotowoltaicznych to szereg mechanizmów wsparcia. Ich celem jest propagowanie odnawialnych źródeł energii, jako alternatywy dla konwencjonalnych metod wytwarzania energii. Im większa ilość prądu czy ciepła wytwarzanego za pomocą OZE tym mniejsze ryzyko ocieplenia klimatu i występowania nasilających się zjawisk ekstremalnych i związanych z nimi szkód. Rząd wspierając OZE nie robi tego bezinteresownie. Współfinansuje transformację z naszych podatków m.in. po to, żeby spełnić wymagania klimatyczne Unii Europejskiej.

Firmy

Energia Plus.

Dofinansowania do fotowoltaiki przyznawane są przedsiębiorcom. Wsparciem objęte są też pompy ciepła, turbiny wiatrowe, kolektory słoneczne oraz małe elektrownie wodne. Przedsiębiorcy mogą się też starać o dofinansowanie do magazynu energii, warunkiem jest zintegrowanie go ze źródłem energii, które będzie realizowane równolegle w ramach jednego projektu.

Wnioski w II naborze do programu Energia Plus można składać do 17 grudnia 2021 r. lub do wyczerpania alokacji środków. Minimalna kwota wsparcia wynikająca z zapisów programowych to 0,5 mln zł. Udzielane jest udzielone w formie pożyczki lub dotacji.

Bocian

Program Bocian pozwala sfinansować instalacje fotowoltaiczne. Realizowany jest w latach 2015-2023. Jego celem jest zwiększenie produkcji energii elektrycznej za pomocą OZE, a tym samym ograniczenie emisji CO₂. Wsparcie fotowoltaiki to kredyt. Wysokość oprocentowania może wybrać sam wnioskodawca. Dostępna jest pożyczka na preferencyjnych warunkach – WIBOR 3M wynosi nie mniej niż 2%, jak i kredyt na warunkach rynkowych, który zgodnie z ustawą nie będzie stanowić pomocy publicznej. W takim przypadku oprocentowanie ustalane jest na poziomie stopy referencyjnej. Za stronie programu Bocian znajduje się szacunkowy kalkulator pożyczkowy, który ułatwia przygotowanie dokumentacji. Kredyt na system PV pokrywa maksymalnie do 85% kosztów kwalifikowanych, a maksymalny okres spłaty wynosi 15 lat. Program nie przewiduje umorzenia pożyczki, ale dopuszczalna jest karencja w spłacie.

Programy regionalne

Warto obserwować programy regionalne. Można dostać dofinansowanie np. od gmin, które chcą wykazać wynik ekologiczny inwestycji w ramach np. Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. Warunki i wysokość dopłat różnią się od siebie. Mogą to być nie tylko dotacje finansowe, ale np. ulgi w podatku od nieruchomości. Przed złożeniem wniosku warto zapoznać się ze szczegółowymi zasadami, ponieważ często warunki skorzystania z dotacji są bardzo restrykcyjne, a sama procedura ubiegania się o dotację skomplikowana. Często wymaga to od przedsiębiorcy wynajęcia firmy doradczej, wyspecjalizowanej w pozyskiwaniu środków. Wówczas już wsparciem trzeba się podzielić, jednak mimo wszystko to często spore środki, które zostają w kasie firmy.

W roku poprzedzającym składanie wniosku, przeciętne zużycie energii nie może wynosić mniej niż 2 GWh/rok. Dodatkowo należy przeprowadzić audyt energetyczny, a inwestycja musi być efektem rekomendacji wystawionej na jego podstawie. Ostatnim warunkiem jest szacowana oszczędność energii na poziomie nie mniejszym niż 5%.

Dofinansowania z Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Niezależnie od tego, czy interesują Cię instalacje fotowoltaiczne dla domu, czy dla przedsiębiorstw, warto pamiętać o tym, że każde województwo ma opracowany odrębny program dofinansowań. Wsparcie finansowe służy ochronie środowiska poprzez poprawę jakości powietrza – dofinansowanie do paneli słonecznych można uzyskać w ramach programu Czyste Powietrze. Funkcjonuje również doradztwo energetyczne, które ma na celu zwiększenie świadomości w zakresie efektywności energetycznej oraz pomoc w przygotowaniu i wdrażaniu inwestycji związanych z OZE.

Dofinansowanie z Regionalnych Programów Operacyjnych
W ramach funduszy europejskich obecnie funkcjonuje 16 regionalnych programów operacyjnych, realizowanych w latach 2014-2020. Inicjatywa skierowana jest zarówno do osób fizycznych, jak i przedsiębiorców, chcących wprowadzić rozwiązania bezpieczne dla środowiska naturalnego. Celem programów jest również zwiększenie konkurencyjności gospodarczej na rynku europejskim oraz zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego. Każde województwo dysponuje innym budżetem, co oznacza, że różna jest liczba potencjalnych beneficjentów.

Dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
Dotację na fotowoltaikę można uzyskać również w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, którego zadaniem jest podniesienie konkurencyjności rolnictwa oraz działania na rzecz ochrony klimatu. Beneficjentami mogą być nie tylko rolnicy, ale również osoby fizyczne, podmioty doradcze, gminy, powiaty oraz związki wyznaniowe. Program umożliwia przeprowadzenie termomodernizacji oraz instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii – część budżetu pochodzi z Unii Europejskiej. To właśnie dzięki takim działaniom w kolejnych latach poprawi się jakość powietrza na terenach wiejskich.

Dotacje na fotowoltaikę w poszczególnych województwach
Całkowity koszt inwestycji w panele fotowoltaiczne zależy między innymi od rozmiaru instalacji, pokrycia dachu oraz jakości wykorzystanych do montażu komponentów – warto jednak złożyć wniosek dofinansowanie do fotowoltaiki, dzięki czemu inwestycja stanie się jeszcze bardziej opłacalna. Aby ułatwić wyszukiwanie informacji na temat możliwości wsparcia finansowego w poszczególnych województwach, przygotowaliśmy krótkie zestawienie. Jednocześnie zachęcamy do sprawdzania aktualności na stronach internetowych instytucji.

Wykaz dostępnych programów wsparcia fotowoltaiki dla firm w poszczególnych województwach

Dolnośląskie
Program priorytetowy Czyste Powietrze
Energia Plus
Dotacje ogólne WFOŚiGW we Wrocławiu przeznaczone między innymi dla jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorców, osób prawnych oraz wspólnot mieszkaniowych
Dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego Ograniczenia Niskiej Emisji na Obszarze Województwa Dolnośląskiego
Kujawsko-Pomorskie
Program rządowy Mój Prąd
Ulga termomodernizacyjna
Ulga inwestycyjna dla rolników
Program priorytetowy Czyste Powietrze
Energia Plus
Lubelskie
Program rządowy Mój Prąd
Ulga termomodernizacyjna
Ulga inwestycyjna dla rolników
Program priorytetowy Czyste Powietrze
Energia Plus
Lubuskie
Program rządowy Mój Prąd
Ulga termomodernizacyjna
Ulga inwestycyjna dla rolników
Program priorytetowy Czyste Powietrze
Energia Plus
Kredyt przeznaczony na inwestycje służące poprawie jakości powietrza, dostępny dla osób fizycznych oraz prowadzących działalność gospodarczą – środkami dysponuje BOŚ Bank oraz WFOŚiGW w Zielonej Górze, a wnioski można składać w trybie ciągłym
Pożyczka na działania mające na celu zwiększenie efektywności energetycznej oraz zminimalizowanie zanieczyszczeń obecnych w powietrzu – nabór wniosków w trybie ciągłym
Łódzkie
Program rządowy Mój Prąd
Ulga termomodernizacyjna
Ulga inwestycyjna dla rolników
Program priorytetowy Czyste Powietrze
Energia Plus
Ochrona Atmosfery – program dotacji skierowany do jednostek budżetowych, samorządu terytorialnego oraz szkół, wnioski są przyjmowane w trybie ciągłym
Niskooprocentowane pożyczki dla jednostek samorządu terytorialnego i innych podmiotów, z wyłączeniem osób fizycznych, realizowane ze środków WFOŚiGW w Łodzi – nabór w trybie ciągłym
Małopolskie
Program rządowy Mój Prąd
Ulga termomodernizacyjna
Ulga inwestycyjna dla rolników
Program priorytetowy Czyste Powietrze
Energia Plus
Mazowieckie
Program rządowy Mój Prąd
Ulga termomodernizacyjna
Ulga inwestycyjna dla rolników
Program priorytetowy Czyste Powietrze
Energia Plus
Ochrona Atmosfery – dopłaty do fotowoltaiki przeznaczone dla jednostek budżetowych, samorządu terytorialnego oraz szkół, nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym
Opolskie
Program rządowy Mój Prąd
Ulga termomodernizacyjna
Ulga inwestycyjna dla rolników
Program priorytetowy Czyste Powietrze
Energia Plus
Podkarpackie
Program rządowy Mój Prąd
Ulga termomodernizacyjna
Ulga inwestycyjna dla rolników
Program priorytetowy Czyste Powietrze
Energia Plus
Podlaskie
Program rządowy Mój Prąd
Ulga termomodernizacyjna
Ulga inwestycyjna dla rolników
Program priorytetowy Czyste Powietrze
Energia Plus
Pomorskie
Program rządowy Mój Prąd
Ulga termomodernizacyjna
Ulga inwestycyjna dla rolników
Program priorytetowy Czyste Powietrze
Energia Plus
Dotacje na panele fotowoltaiczne pochodzące ze środków WFOŚiGW w Gdańsku
Dofinansowanie z miasta Sopot w wysokości 5000 złotych dla domów jednorodzinnych oraz do 15 000 złotych dla pozostałych budynków
Śląskie
Program rządowy Mój Prąd
Ulga termomodernizacyjna
Ulga inwestycyjna dla rolników
Program priorytetowy Czyste Powietrze
Energia Plus
Dostępne przez cały rok dopłaty do fotowoltaiki w ramach środków WFOŚiGW w Katowicach
Świętokrzyskie
Program rządowy Mój Prąd
Ulga termomodernizacyjna
Ulga inwestycyjna dla rolników
Program priorytetowy Czyste Powietrze
Energia Plus
Warmińsko-Mazurskie
Program rządowy Mój Prąd
Ulga termomodernizacyjna
Ulga inwestycyjna dla rolników
Program priorytetowy Czyste Powietrze
Energia Plus
Wielkopolskie
Program rządowy Mój Prąd
Ulga termomodernizacyjna
Ulga inwestycyjna dla rolników
Program priorytetowy Czyste Powietrze
Energia Plus
Projekt Słoneczne Dachy przeznaczony dla spółdzielni mieszkaniowych oraz domów wielorodzinnych
Zachodniopomorskie
Program rządowy Mój Prąd
Ulga termomodernizacyjna
Ulga inwestycyjna dla rolników
Program priorytetowy Czyste Powietrze
Energia Plus
Wsparcie finansowe w formie bezzwrotnych dopłat do kredytów na fotowoltaikę pochodzące z WFOŚiGW w Szczecinie

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.