fbpx ...

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) FOKUS Consulting informuje, że Administratorem danych jest FOKUS Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Pokorna 2/221, 00-199 Warszawa tel. +48 22 228 61 09, e-mail: kontakt@fokusconsulting.pl.

Podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony prawnie interes administratora w postaci marketingu usług własnych (art. 6 ust. 1 lit f RODO). Dane zostały pozyskane z powszechnie dostępny źródeł, takich jak np. firmowe strony internetowe, rejestry przedsiębiorców, publicznie dostępne wykazy i rejestry, dane zawarte w mapach internetowych, dane z serwisów społecznościowych takich jak np. linkedin, facebook, twitter. Dane mogą być również uzyskane od podmiotów zajmujących się udostępnianiem kontaktów z potencjalnymi klientami na podstawie ich zgód. Dane będą przetwarzane wyłącznie przez administratora do momentu kontaktu a w przypadku wyrażenia zgodny na przedstawienie oferty – do czasu jej przedstawienia.

W przypadku zawarcia umowy – dane będą przetwarzane w celu jej realizacji i ewentualnego dochodzenia roszczeń lub ochrony przed roszczeniami w okresie 8 lat po zakończeniu wykonywania umowy. Każdej osobie, której dane przetwarzamy przysługuje prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych, sprostowania danych, żądania usunięcia danych, informacji o tym czy i w jakim zakresie przetwarzane są dotyczące jej dane a także zgłoszenia skargi do organu nadzoru (PUODO). W celu realizacji w/w uprawnień prosimy o kontakt z administratorem pod adresem: biuro@fokusconsulting.pl

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.