fbpx ...

Nośniki energii raczej nie tanieją, a przebudowa budynków, wymiana urządzeń ich przemieszczanie, zwiększanie ich liczby czy zmiana liczby pracowników niosą za sobą konieczność okresowej weryfikacji kosztów i sposobów ich zużycia. Funkcjonujemy w Świecie zmieniających się norm i regulacji prawnych, dotyczących efektywności energetycznej. Idealnie jest wyznaczać cele, mierzyć i optymalizować zużycie nośników energii w trybie ciągłym. Nie zawsze to się udaje. Dlatego przynajmniej raz na jakiś czas trzeba się na chwilę zatrzymać, dokładnie sprawdzić co się dzieje i zrobić z tym obszarem porządek.

Od ostatnich 10 lat wykonaliśmy ponad 300 audytów energetycznych i ekspertyz. Nasz Zespół złożony jest z  doświadczonych audytorów. Większość z nich posiada wyższy stopień naukowy oraz udokumentowany udział w projektach. 

Rodzaje wykonywanych audytów, opracowań i ekspertyz:

 • Audyty energetyczne, zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej przedsiębiorstwa w oparciu o wymagania normy PN-EN 16247.więcej Wykonujemy audyty energetyczne przedsiębiorstw w systemie subskrypcji. W tej formule oferujemy system monitoringu LEM (Lerta Energy Management System). więcej
 • Przygotowanie do wdrożenia systemu zarządzania energią ISO 50001. więcej
 • Audyty efektywności energetycznej na projektach ex-ante i ex-post po wykonaniu inwestycji. więcej
  • Audyty oświetlenia, w tym opracowania dające wytyczne,  dot. udziału światła dziennego do aktualnych norm.
  • Audyty termomodernizacyjne budynków mieszkalnych i przemysłowych.
  • Audyty dokumentacji budowlanej obiektów oceniające wpływ rozwiązań na koszty eksploatacyjne.
 • Audyty infrastruktury elektroenergetycznej.
 • Ekspertyzy OZE, których celem jest wielowymiarowa ocena zasadności ekonomicznej inwestycji.
 • Opracowywanie prostych systemów zarządzania energią dla mikroprzedsiębiorstw i segmentu SME wraz ze szkoleniem pracowników.

Proces realizacji audytu energetycznego

Zebranie danych

Przeprowadzenie wywiadu, określenie celów, identyfikacja obszarów znaczącego zużycie energii. Zebranie danych wejściowych do audytu.

Inwentaryzacja

Ocena stanu istniejącego. Inwentaryzacja urządzeń. Wykonanie bilansu energetycznego nośników energii w znaczących obszarach zużycia.

Dobór działań

Dobór przedsięwzięć modernizacyjnych lub działań optymalizacyjnych. Analiza finansowa zwrotu z inwestycji (LCC, SPBT).

Raport

Raport z audytu. Wnioski i rekomendacje do wdrożenia uzasadnionych ekonomicznie i możliwych do wykonania przedsięwzięć.

Kontakt z FOKUS Consulting

Zamawiam konsultacje w sprawie audytu

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.