fbpx ...

Definicja

Podatek rolny jest formą daniny płaconej do budżetu państwa z tytułu posiadanych użytków rolnych. Zgodnie z art. 1 ustawy o podatku rolnym opodatkowaniu tym podatkiem podlegają: „grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza”.

Kto jest podatnikem?

Może nim być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna (w tym spółka nieposiadająca osobowości prawnej), będąca właścicielem lub znajdująca się w posiadaniu gruntów stanowiących użytki rolne i/lub prowadzących działalność rolniczą. Obowiązek zapłaty podatku spoczywa na właścicielach gruntów, które zgodnie z klasyfikacją stanowią użytki rolne, w tym także gospodarstwo rolne wchodzące w skład tych gruntów, o łącznej powierzchni przekraczającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy.

Jak liczyć?

Podatek ten liczony jest w oparciu o średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający zeszły rok w odniesieniu do powierzchni gruntów. Ustala go co roku Prezes Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) – na 2020r. stawka wynosi 58,46 zł za 1 dt (źródło: https://stat.gov.pl/sygnalne/komunikaty-i-obwieszczenia/lista-komunikatow-i-obwieszczen/komunikat-w-sprawie-sredniej-ceny-skupu-zyta-za-okres-11-kwartalow-bedacej-podstawa-do-ustalenia-podatku-rolnego-na-rok-podatkowy-2020,270,6.html
Tym samym dla gruntów gospodarstw rolnych wynosi 146,15 zł (2,5 q x 58,46 zł) od hektara przeliczeniowego. Dla gruntów rolnych niestanowiących gospodarstw rolnych stawka wynosi 292,30 zł (równowartość 5 q x 58,46 zł) na 1 ha. Dodatkowo trzeba zastosować przeliczniki z tabeli art. 4 ust. 5 ustawy o podatku rolnym (źródło: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19840520268/U/D19840268Lj.pdf )

Przykład
Pan Arkadiusz posiada gospodarstwo rolne I klasy, które ma 20 hektarów. Rada gminy zaliczyła grunt do III okręgu. Jaką kwotę podatku powinna zapłacić w 2020rr?

Po pierwsze konieczne będzie ustalenie wartości hektara przeliczeniowego: 20 ha x 1,65 = 33,00 zł.

Następnie należy pomnożyć odpowiednią stawkę podatku, która w przypadku pana Arkadiusza wynosi 146,15 zł, przez hektar przeliczeniowy i finalnie obliczyć podatek rolny: 146,15 x 33,00 = 4822,95 zł.

Kiedy trzeba zapłacić?

Podatnicy podatku rolnego zobowiązani są do zapłaty w 4 ratach: do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada danego roku podatkowego, za który podatek jest należny. Jeśli podatek rolny za dany rok nie przekracza kwoty 100 zł, obowiązek zapłaty przypada w terminie pierwszej raty, czyli do 15 marca.

Czy można nie płacić?

Istnieje możliwość zwolnienia z podatku rolnego. Ustawa przewiduje zwolnienie ze względu na rodzaj gruntu i ze względu na to, kto jest jego właścicielem. Nas interesuje zwolnienie z tytułu inwestycji w fotowoltaikę, która mieści się w klasyfikacji – zakup i zainstalowanie: deszczowni, urządzeń melioracyjnych i urządzeń zaopatrzenia gospodarstwa w wodę oraz urządzeń do wykorzystywania na cele produkcyjne naturalnych źródeł energii (wiatru, biogazu, słońca, spadku wód).

Ulga inwestycyjna upoważnia do możliwości odliczenia 25% wydatków brutto, poniesionych m.in. na instalację fotowoltaiczną w obrębie posiadanych i objętych podatkiem rolnym gruntów. Inwestycja musi być sfinansowana ze środków własnych, a odliczenia możemy dokonywać przez max 15 lat.
Naliczenie i wysokość ulgi następuje na podstawie decyzji z urzędu, po odpowiednim udokumentowaniu i przedłożeniu poniesionych wydatków na inwestycję.

Przykład
Pan Arkadiusz zakupił instalację fotowoltaiczną. Została wystawiona faktura końcowa na kwotę 60000zł brutto. Przysługuje mu zatem ulga 15000 zł (60000 x 25%). Jeśli skorzystamy z poprzedniego przykładu, to p. Arkadiusz nie powinien zapłacić podatku przez najbliższe 3 lata (15000 zł / 4822,95 zł).

Podsumowując

Płatnik podatku rolnego, który zainwestuje w fotowoltaikę może liczyć na ulgę / zwolnienie z podatku rolnego w wysokości 25% poniesionych wydatków i rozliczyć ją w ciągu maksymalnie 15 lat. Należy udać się do urzędu z umową, fakturą poświadczającą zakup i potwierdzeniem przelewu środków. Urzędnik naliczy ulgę i wyda decyzję.

red: #FokusFotowoltaika

Zamów spotkanie z ekspertem: https://www.facebook.com/FokusFotowoltaika

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.