fbpx ...
audyt - ureUrząd Regulacji Energetyki wyjawił wyniki dotyczące przeprowadzone w 2017 roku Audytów energetycznych przedsiębiorstw.

Z opublikowanej na stronie internetowej URE informacja wynika, że w terminie do dnia 31 grudnia 2017 roku do Urzędu Regulacji Energetyki wpłynęło 3506 zawiadomień o przeprowadzonych audytach energetycznych. Zdecydowana większość podmiotów, bo aż 3379 (ok. 96,5%) wykonała obowiązek w trybie zwykłym, poprzez wykonanie audytu energetycznego. Tylko 125 przedsiębiorstw (ok. 3,5%) zdecydowało się na przeprowadzenie audytu w ramach posiadanego systemu zarządzania energią (ISO 50001) lub systemu zarządzania środowiskowego 140001 (EMAS).

Dzięki usprawnieniom, wskazanym w audytach energetycznych  oszczędności energii finalnej oszacowano łącznie na  973 373,597 toe/rok.

Zgodnie z danymi GUS, w Polsce w 2016 r. funkcjonowały 3565 duże przedsiębiorstwa (GUS, Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w Polsce 2016), co oznacza że obowiązek wynikający z ustawy o efektywności energetycznej zrealizowało ok. 98,5% podmiotów.

Audyt energetyczny to opracowanie zawierające analizę zużycia energii oraz określające stan techniczny obiektu, urządzenia technicznego lub instalacji, zawierające wykaz przedsięwzięć służących poprawie ich efektywności energetycznej, a także ocenę ich opłacalności ekonomicznej i możliwej do uzyskania oszczędności energii.audyt - ure

Przypominamy, że zgodnie z Ustawą o efektywności energetycznej z 20 maja 2016r., do przeprowadzenia audytu energetycznego zobowiązane są przedsiębiorstwa, które w ciągu ostatnich dwóch lat (licząc osobno każdy rok) zatrudniały, co najmniej 250 osób lub osiągnęły roczny obrót netto na poziomie, co najmniej 50 mln € oraz co najmniej 43 mln €. Termin przeprowadzenie pierwszego audytu upłyną 30 września 2017 roku, kolejne mają być prowadzone, co 4 lata.

Podmioty zobowiązane do sporządzenia audytu mają obowiązek informować Prezesa URE o jego wykonaniu i o możliwych do uzyskania oszczędnościach energii. Niewykonanie audytu grozi karą, która może sięgnąć nawet 5 proc. rocznego przychodu firmy.

 

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.