fbpx ...

DSR to skrót od angielskiego terminu Demand Side Response, co można przetłumaczyć jako Reakcja Strony Popytowej. Stroną popytową są odbiorcy energii, którzy w zamian za odpowiednie wynagrodzenie, dobrowolnie i czasowo są w stanie obniżyć zużycie energii elektrycznej lub przesunąć je w czasie. Innymi słowy DSR to redukcja zapotrzebowania energetycznego na wezwanie operatora systemu przesyłowego (OSP), którym na terytorium RP są Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE). W rynku uczestniczą certyfikowani agregatorzy DSR, którzy nie pobierają żadnych opłat za przystąpienie do programu. Większość mocy DSR na lata 2021–2024 została zakontraktowana przez agregatorów.

Agregatorzy DSR, którzy mają zawarte umowy mocowe z PSE, mogą zgłosić nowych odbiorców na trzy miesiące przed rozpoczęciem okresu dostaw na rynku mocy. Do samodzielnego uczestnictwa zrażać mogą zniechęcać ewentualne kary i zabezpieczenia finansowe.

W imieniu agregatora kierujemy ofertę przystąpienia do programu DSR  do średnich i dużych odbiorców o mocy przyłączeniowej co najmniej kilkaset kilowatów. Możliwości zarabiania na DSR można znaleźć niemalże we wszystkich branżach. Warunkiem jest gotowość do częściowej lub całkowitej redukcji zapotrzebowania powyżej 100kW –  w praktyce na max 3 PPE. W przeliczeniu na roczne zużycie to minimum ok. 500 MWh dla odbiorcy pobierającego energię tylko w dni robocze w ciągu dnia lub ponad 1000 MWh zużycia, dla odbiorcy pobierającego energię elektryczną przez całą dobę.

Proces przystąpienia do programu DSR

Zebranie danych

Przeprowadzenie wywiadu, określenie celów, identyfikacja obszarów znaczącego zużycie energii. Zebranie danych wejściowych do audytu.

Inwentaryzacja

Ocena stanu istniejącego. Inwentaryzacja urządzeń. Wykonanie bilansu energetycznego nośników energii w znaczących obszarach zużycia.

Dobór działań

Dobór przedsięwzięć modernizacyjnych lub działań optymalizacyjnych. Analiza finansowa zwrotu z inwestycji (LCC, SPBT).

Raport

Raport z audytu. Wnioski i rekomendacje do wdrożenia uzasadnionych ekonomicznie i możliwych do wykonania przedsięwzięć.

Kontakt z FOKUS Consulting

Zamawiam konsultacje w sprawie DSR

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.