fbpx

DSR to skrót od angielskiego terminu Demand Side Response, co można przetłumaczyć jako Reakcja Strony Popytowej. Stroną popytową są odbiorcy energii, którzy w zamian za odpowiednie wynagrodzenie, dobrowolnie i czasowo są w stanie obniżyć zużycie energii elektrycznej lub przesunąć je w czasie. Innymi słowy DSR to redukcja zapotrzebowania energetycznego na wezwanie operatora systemu przesyłowego (OSP), którym na terytorium RP są Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE). W rynku uczestniczą certyfikowani agregatorzy DSR, którzy nie pobierają żadnych opłat za przystąpienie do programu. Większość mocy DSR na lata 2021–2024 została zakontraktowana przez agregatorów.

Agregatorzy DSR, którzy mają zawarte umowy mocowe z PSE, mogą zgłosić nowych odbiorców na trzy miesiące przed rozpoczęciem okresu dostaw na rynku mocy. Do samodzielnego uczestnictwa zrażać mogą zniechęcać ewentualne kary i zabezpieczenia finansowe.

Proces przystąpienia do programu DSR

Zebranie danych

Przeprowadzenie wywiadu, określenie celów, identyfikacja obszarów znaczącego zużycie energii. Zebranie danych wejściowych do audytu.

Inwentaryzacja

Ocena stanu istniejącego. Inwentaryzacja urządzeń. Wykonanie bilansu energetycznego nośników energii w znaczących obszarach zużycia.

Dobór działań

Dobór przedsięwzięć modernizacyjnych lub działań optymalizacyjnych. Analiza finansowa zwrotu z inwestycji (LCC, SPBT).

Raport

Raport z audytu. Wnioski i rekomendacje do wdrożenia uzasadnionych ekonomicznie i możliwych do wykonania przedsięwzięć.

Zamawiam konsultacje w sprawie DSR