fbpx ...

FOKUS CONSULTING oferuje usługę kompleksowego wdrożenia systemu zarządzania energią ISO 50001 (prąd,gaz, paliwo, woda, ciepło, sprężone powietrze) oraz jego integrację z istniejącymi systemami zarządzania np. ISO 9001. Nasze kwalifikacje potwierdza uczestnictwo w projekcie EMPI (empiproject.eu) jako realizatora wdrożeń.

Specjalizujemy się w realizacji wdrożeń w średnich i dużych przedsiębiorstwach. Podstawowym celem naszych działań jest udzielenie organizacjom wsparcia w zakresie tworzenia systemów i procesów niezbędnych do poprawy wyniku energetycznego oraz racjonalnego wykorzystania energii.

Wdrożenie systemu ISO 50001 dzielimy na zadania / fazy:

1. Przegląd/Audyt Energetyczny.

Ustanowienie zakresu i obszaru przeglądu/audytu energetycznego,Przegląd prawny,
Przegląd energetyczny na potrzeby wdrożenia systemu zarządzania energią wg ISO 50001, Rejestr obszarów znaczącego wykorzystania Energii, określenie obszarów optymalizacji.

2. Powołanie Zespołu Energetycznego.

Identyfikacja wymagań dotyczących zadań Energy Managera i ich dokumentacja,
Powołanie Energy Managera ze struktur spółki, Ustanowienie Zespołu Zarządzania Energią, Przygotowanie harmonogramu spotkań i agendy.

3. Dokumentacja Systemu Zarządzania Energią.

Przygotowanie Polityki Energetycznej z uwzględnieniem aspektów prawnych, Księgi Zarządzania Energią – udokumentowanie kluczowych decyzji dotyczących SZE  (System Zarządzania Energią), Wyznaczenie Wskaźników Wyniku Energetycznego (KPI Key Performance Indicators), Energii Bazowej, Intensywności Energetycznej, – Przygotowanie rejestru aspektów prawnych oraz Przygotowanie Procedur dotyczących kontroli dokumentów, zakupów, projektowania.

4. Przygotowanie Celów i Zadań Energetycznych oraz Planu Działań w zakresie Zarządzania Energią.

Przygotowanie formularza celów i zadań energetycznych, Opracowanie Celów i Zadań i wypełnienie rejestru, Przygotowanie Planu działań w zakresie Zarządzania Energią, Przygotowanie analizy opłacalności rekomendowanych działań inwestycyjnych, Opracowanie harmonogramu projektów optymalizacyjnych.

5. Plan Komunikacji.

Przygotowanie Planu Komunikacji, Ustanowienie i udokumentowanie sposobów komunikacji, Przygotowanie Materiałów dotyczących SZE i Poprawy Efektywności Energetycznej, Ustanowienie metod komunikacji pracowników z zespołem zarządzania energią, Przygotowanie procesów i procedur oraz materiałów informacyjnych, Przygotowanie raportów zużycia energii dla komunikacji poprawy efektywności wykorzystania energii, Przygotowanie materiałów informacyjnych dla podwykonawców.

6. Szkolenia z zakresu wdrażania systemu i Poszanowania Energii.

Identyfikacja potrzeb szkoleniowych, Przygotowanie materiałów i prezentacji na potrzeby klienta, Przeprowadzenie szkoleń u klienta wraz z ewaluacją.

7. Przygotowanie Planu Monitoringu i Pomiarów na potrzeby SZE.

Przygotowanie Planu monitoringu, Identyfikacja i oznaczenie urządzeń pomiarowych,
Rekomendacje dotyczące zakupu dodatkowego systemu opomiarowania, Przygotowanie oferty na wdrożenie systemu monitoringu Efektywności zużycia energii dostosowanego i zgodnego z SZE klienta,
Zarządzanie projektem instalacji dodatkowych urządzeń pomiarowych,
Przygotowanie rejestru urządzeń pomiarowych, ich kalibracji i legalizacji.

8. Szkolenia z zakresu Monitorowania i Wyznaczania celów.

Przygotowanie materiałów i prezentacji na potrzeby klienta, Przygotowanie narzędzi do raportowania, Omówienie wykorzystania narzędzi do śledzenia efektywności energetycznej, Omówienie technik M&T do wyznaczania celów, monitorowania, prognozowania.

9. Kontrola operacyjna.

Przegląd procedur utrzymania ruchu, utrzymaniowych i serwisowych, Ustanowienie lub aktualizacja procedur lub kryteriów operowania i użytkowania obiektów / urządzeń, Ustanowienie formalnych kanałów komunikacji oraz zgłaszania usterek i niezgodności przez pracowników i podwykonawców.

Istnieje możliwość rozliczenia wynagrodzenia za wdrożenie w formule success fee (część wypracowanych oszczędności). Dokument potwierdzający certyfikację nie zawsze jest najważniejszy, bo liczy się efekt w postaci wymiernych korzyści.

Przedsiębiorca w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584, z późn. zm.8)), z wyjątkiem mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 104−106 tej ustawy, przeprowadza co 4 lata audyt energetyczny przedsiębiorstwa lub zleca jego przeprowadzenie. Zgodnie z nową ustawą o efektywności energetycznej przepisu nie stosuje się do przedsiębiorcy posiadającego:

1. system zarządzania energią określony w Polskiej Normie dotyczącej systemów zarządzania energią, wymagań i zaleceń użytkowania lub
2. system zarządzania środowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS), uchylającego rozporządzenie (WE) nr 761/2001 oraz decyzje Komisji 2001/681/WE i 2006/193/WE

ISO 50001 – więcej informacji:

biuro@fokusconsulting.pl; zamów spotkanie konsultacyjne, dotyczące wdrożenia ISO 50001 pod numerami tel. +48 22 228 61 09 lub 535 880 980 od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 17.00.
empiproject.eu
Narodowa Agencja Poszanowania Energii
USTAWA z dnia 20 maja 2016r. o efektywności energetycznej

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.